Regulamin

§1Definicje

1. Gra - serwis internetowy, znajdujący się pod adresem internetowym https://hbplay.pl/
2. Administratorzy – osoby odpowiedzialne za rozwiązywanie spraw zgłaszanych przez użytkowników. Administratorzy pełnią funkcję kontrolną i dbają o to, aby użytkownicy serwisu przestrzegali postanowień niniejszego regulaminu. Do głównych zadań Administratorów należy między innymi odpowiadanie na pytania użytkowników oraz moderowanie treści w serwisie.
3. Użytkownik - osoba, korzystająca z Gry.
4. Konto - zarejestrowane przez Użytkownika konto, dzięki któremu może korzystać z przeznaczonej dla niego funkcjonalności.
5. Gracz - operator Konta.

§2Zawarcie i rozwiązanie umowy

1. Użytkownik zawiera umowę z Administratorem poprzez zarejestrowanie Konta lub jego obsługę. Użytkownik poprzez zawarcie umowy staje się Graczem.
2. Użytkownik zawierając umowę oświadcza, że zaznajomił się z regulaminem portalu i panującym prawem w Polsce i zobowiązuje się do ich przestrzegania.
3. Graczem może być jedynie osoba fizyczna. W przypadku osób niepełnoletnich, rejestracja jest potwierdzeniem zgody na nią opiekunów.
4. Użytkownik, który dokonał rejestracji Konta, staje się wyłącznym operatorem tego Konta.
5. Podczas rejestracji użytkownik zobowiązany jest podać adres e-mail, na który zostanie wysłany link potwierdzający poprawność wprowadzonego adresu e-mail oraz aktywujący Konto.
6. Użytkownik ma prawo w dowolnej chwili wystąpić o rozwiązanie umowy poprzez kasację konta. Taką funkcjonalność udostępnia Gra.
7. Administrator ma prawo do rozwiązania umowy z Graczem, gdy ten łamie niniejszy regulamin lub działa na szkodę Administratora.
8. Administrator ma prawo do blokady dostępu do Gry Graczowi, gdy ten łamie niniejszy regulamin lub działa na szkodę Administratora. 9. Użytkownik, zawierając umowę, godzi się na otrzymywanie wiadomości e-mail od Administratora i portali powiązanych z Administratorem.
10. Gracz zawierając umowę oświadcza, że korzystanie z usług gry ma charakter rozrywkowy i gra nie będzie wykorzystywana przez niego w celach pozyskania środków finansowych lub innych korzyści materialnych.

§3Ograniczenie odpowiedzialności

1. Gracz:
a) bierze pełną odpowiedzialność za umieszczone przez siebie treści,
b) oświadcza, że posiada prawa autorskie do zamieszczanych przez siebie treści,
c) w przypadku naruszenia przez siebie prawa i zaangażowanie w sprawę sądową Administratora, Gracz zobowiązuje się pokryć koszty adwokackie i sądowe Administratora,
d) w przypadku wyrządzenia szkód lub strat Administratorowi, Gracz zobowiązuje się do odszkodowania Administratorowi.

2. Administrator: a) nie ponosi odpowiedzialności za treści opublikowane w grze, z wyjątkiem napisanych przez niego samego,
b) nie ponosi odpowiedzialności za błędy powstałe w grze, awarie sprzętu użytkownika czy awarie serwera,
c) zobowiązuje się do świadczenia usługi przez przynajmniej 90% dni w roku,
d) w przypadku awarii, zobowiązuje się do interwencji w ciągu 24 godzin,
e) zastrzega sobie prawo do wycofania Gry w dowolnym momencie, ale nie krótszym niż 30 dni od podania informacji,
f) zastrzega sobie prawo do zmian w regulaminie i zobowiązuje się poinformować o zmianach Graczy w ciągu najbliższej godziny od zmiany,
g) nie ponosi odpowiedzialności za transakcje i umowy graczy odbywające się poza grą,
h) nie ponosi odpowiedzialności za umowy wynikające z korespondencji w grze,
i) nie bierze odpowiedzialności za szkody cielesne spowodowane użytkowaniem gry, nadmierne korzystanie z gier może spowodować atak epileptyczny lub inne poważne uszkodzenia, zwłaszcza uszkodzenia wzroku.

§4 Prawo autorskie

1. Użytkownik oświadcza, iż wszelkie przesyłane przez niego i zamieszczane w serwisie materiały, w tym zdjęcia, nie naruszają autorskich praw majątkowych czy innych praw osób trzecich oraz mogą być wykorzystane w serwisie zgodnie z Regulaminem i zasadami funkcjonowania serwisu. Użytkownik zapewnia, iż uzyskał zgodę osób trzecich wskazanych w nadesłanych materiałach czy zdjęciach na ich publikację w Serwisie oraz wykorzystanie przez Serwis zgodnie z niniejszym Regulaminem oraz zasadami funkcjonowania Serwisu.
2. Serwisowi przysługuje prawo weryfikacji powyższych oświadczeń, w szczególności poprzez zażądanie przedstawienia przez Użytkownika potwierdzenia posiadanych praw oraz uzyskanych zgód osób trzecich.
3. Serwisowi przysługuje prawo usuwania materiałów nadesłanych przez Użytkownika sprzecznych z prawem, regulaminem serwisu lub zasadami tego serwisu.
4. W przypadku jakichkolwiek roszczeń skierowanych przeciwko serwisowi przez osoby trzecie z tytułu naruszenia prawa, spowodowanego przez opublikowanie materiałów nadesłanych przez Użytkownika, całkowitą odpowiedzialność z tego tytułu ponosi Użytkownik, który takie materiały opublikował w serwisie.

§5 Opłaty za użytkowanie

1. Gra w podstawowej formie zawsze jest darmowa.
2. Administrator udostępnia dodatkowe płatne usługi. Polegają one na odblokowaniu dodatkowych jednostek, zwanych „Punkty Premium” (w skrócie: PP).
3. Użytkownik nie ma prawa do zwrotu środków użytych na zakup poprawnie wykonanej usługi, opisanej w punkcie 2.
4. Płatności obsługiwane są przez firmę pośredniczącą MicroSMS oraz system płatniczy PayPal.
5. W przypadku niepełnoletniego użytkownika korzystanie z usług płatnych jest równoznaczny z oświadczeniem o zgodzie opiekunów prawnych na taki zakup.
6. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za błędy popełnione przez użytkownika podczas zakupu usługi płatnych.
7. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za zwłokę instytucji odbierających płatności i przekazujących kod dostępu do usługi (PayPal, MicroSMS, PaySafeCard). Jest to całkowicie niezależne od Administratora. W przypadku kodów sms opóźnienia wynikają z winy operatora gsm.
8. W przypadku zakupu usługi płatnej poprzez sms użytkownik oświadcza, że posiada numer w sieci, która jest obsługiwana przez operatora płatności sms, posiada środki na koncie konieczne do zrealizowania zamówienia. Administrator nie będzie przyjmował reklamacji, od osób które nie zapoznały się z regulaminem poszczególnych systemów płatności.
9. Administrator ma prawo do zmian kosztów zakupu usług płatnych.
10. Płatności zapewnia firma MicroSMS.
Korzystanie z serwisu jest jednozanczne z akceptacją regulaminów.
Jeśli nie dostałeś kodu zwrotnego w ciągu 30 minut skorzystaj z formularza reklamacyjnego

§6 Dane Użytkownika

1. Dane osobowe, podawane przez Użytkowników podczas procesu rejestracji, są chronione przez Serwis. Serwis nie udostępnia danych osobowych Użytkowników osobom trzecim.
2. Dane osobowe Użytkowników są przechowywane i administrowane zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych ( Dz. U. 101 poz. 926 ) oraz według wytycznych GIODO.
3. Domniema się, że dane podawane przez Użytkownika podczas procesu rejestracji są prawdziwe. W przypadku problemów związanych z hasłem dostępowym, Serwis zastrzega sobie prawo do weryfikacji Użytkownika poprzez dane podane podczas rejestracji w Serwisie.

§7 Bezpieczeństwo

1. Logowanie do Serwisu następuje wyłącznie pod adresem www.hbplay.pl. Serwis przestrzega, aby przed każdorazowym logowaniem do Serwisu sprawdzać poprawność domeny, z której następuje logowanie.
2. Hasło stanowi zabezpieczenie przed dostępem osób trzecich do konta Użytkownika. Aby zabezpieczyć się przed ewentualnymi próbami włamania na konto, Użytkownik nie powinien w haśle używać wyrazów lub informacji związanych z kontem. Dla celów bezpieczeństwa hasło powinno zawierać zarówno litery, jak i cyfry. Jeżeli Użytkownik loguje się do Serwisu korzystając z komputera osób trzecich, nie powinien zapisywać hasła dostępu do Serwisu.
3. Dla zwiększenia bezpieczeństwa konta, Użytkownik po zakończeniu korzystania z Serwisu powinien się wylogować.
4. Serwis komunikuje się z Użytkownikiem poprzez system wiadomości prywatnych lub informacje zamieszczane na stronie startowej Serwisu. Wiadomości wysyłane przez serwisu do Użytkownika są zawsze oznaczone w polu nadawcy jako Administracja. Jeśli Użytkownik jest niepewny co do autentyczności otrzymanej wiadomości, zaleca się, aby Użytkownik potwierdził otrzymaną informację poprzez kontakt z Administratorami.
5. W ramach serwisu Użytkownicy mogą nabywać różnego typu usługi płatne. Usługi płatne w punktach są realizowane tylko i wyłącznie pod adresem www.prisonwars.pl. Serwis przestrzega przed nabywaniem jakichkolwiek usług związanych z serwisem na stronach pod adresem innym niż http://s1.hbplay.pl/premium. Serwis nie ponosi odpowiedzialności za transakcje zawierane poza adresem www.hbplay.pl.

§8 Zmiany w Regulaminie

1. Serwis zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu w dowolnym czasie. O każdej zmianie Użytkownik zostanie poinformowany za pośrednictwem systemu wiadomości prywatnych lub poprzez informację na stronie startowej Serwisu.
2. Po wprowadzeniu zmian w Regulaminie, Użytkownik jest zobowiązany do ich akceptacji. Jeżeli Użytkownik nie akceptuje wprowadzonych zmian, może usunąć konto.

§9 System kar

1. Za łamanie postanowień niniejszego Regulaminu obowiązuje następujący system kar:
ostrzeżenie;
blokada konta;
usunięcie konta.
2. W przypadku jednorazowego naruszenia Regulaminu, Użytkownik otrzymuje ostrzeżenie. Jeśli nastąpi ponowne naruszenie Regulaminu, zostanie zastosowana jedna z pozostałych, możliwych form kary. Administrator zastrzega sobie prawo zastosowania dowolnie wybranej kary w przypadku jednorazowego, lecz istotnego naruszenia regulaminu.
3. Kary egzekwowane są przez Administratorów.

§10 Właściciel

Właścicielem serwisu jest Piotr Markiewicz, siedziba właściciela znajduje się przy ul. Dąbrowskiego 14, 62-020 Swarzędz